segunda-feira, 21 de maio de 2007

Simu Karta Offisial Husi Alfredo, Horta Sei Hapara Operasaun


DILI – Prezidenti Republika Jose Ramos Horta hatete, bainhira nia simu ona karta offisial husi Maijor Alfredo Reinado Alves nia sei haruka hapara operasaun militar. “Kuandu simu resposta husi Alfredo, nee operasaun para formalmente” nia hatete.

Nia dehan, operasaun militar Australia Alfredo seidauk para formalmente, maibe forsa sira la buka ona Alfredo. “Hau hatene katak fulan ida ona opersaun nee para”. Nia hatutan, Hau nia pozisaun matein la konkorda ho operasaun, momentu nia hatete ona iha fulan ida liu ba pronto atu halo dialogu para intrega aan ba justisa,” katak Ramos Horta ba jornalista sira foin dadauk nee.

Horta hatete, forsa internasional hatete dehan opersaun nee seidauk para, maibe operasaun nee para ona. Iha fulan ida liu ba sira la halo operasaun kontra Alfredo, maibe sira la halo formalizasaun.

Dala barak ona nia hatete katak, momentu ema ida hakarak entrega aan lalika halo duni opersaun, Prezidenti koalia ona direitamente ho Brigadeiru Jeneral Rerden konaba problema nee.

Nudar xefi estadu Ramos Horta sei la halo kontaktu ho Maijor Alfredo Reinado, maibe Prokurador Jeral, Amo Bispo no nia Advogado mak bele halo. Alfredo tenki fo resposta ba karta nebeee mak Prezidenti Xanana haruka ba katak nia hakarak entrega aan ka lakohi entrega aan. Lakohi entrega aan, operasaun military kontinua.

Tuir media balu, Alfredo hataan ona karta Prezidenti Xanana. Maibe, Horta rasik seidauk hatene. Too aban Xanana sei Prezidenti. Buat nee la partensi ba governu, maibe estadu tomak. Estadu nia pozisaun garantia seguransa no tratamentu dignidade hanesan dadur hotu-hotu.

Iha fatin ketak Primeiru Ministru Terseiru governu konstitusional Estanislau da Silva hatete, nia sei diskuti hamutuk ho Prezidenti Ramos Horta hodi foti desizaun ruma ba problema nee. “Lliu husi reuniaun komisaun altu nivel Prezidenti sei foti desizaun,” tenki Silva.dd

Sem comentários: